Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obchodní společnosti: Friends Included, s. r. o.
Se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
Identifikační číslo: 06235212
Zapsané v: obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278632

Pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.questie.cz.

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti Friends Included, s. r. o., se sídlem Rybná 716/24, identifikační číslo: 06235212, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278632 (dále jen „Prodávající“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.questie.cz (dále jen „Webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).

1.1.1 Prodávající na své Webové stránce inzeruje služby, které lze zakoupit přes Webové rozhraní obchodu.

1.1.2 Službou se rozumí venkovní (outdoorová) dobrodružná hra (dále jen „Služba“).

1.1.3 Výkonem služby se rozumí odehrání hry (dále jen „Výkon služby“).

1.2 Tyto Obchodní podmínky se vztahují pouze na Služby spadající pod značku Questie.

1.3 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit službu od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služby v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.4 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, pokud se prodávající a kupující nedomluvili jinak.

1.6 Znění Obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

1.7 Hráči se rozumí osoby, které se dostaví k Výkonu služby (dále jen „Hráči“).

1.8 Pomocníkem se rozumí osoba zmocněna Prodávajícím pro provázení Kupujícího Službou (dále jen „Pomocník“).

1.9 Prostředníkem se rozumí zaměstnanec na Pokladně Muzea hl. m. Prahy, příspěvkové organizace hl. m. Prahy. (dále jen „Prostředník“), který při začátku Výkonu akce nahrazuje přítomnost Prodávajícího a Pomocníka a komunikuje s Hráči v jejich jméně.

 

II.
KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Veškerá prezentace Služby umístěná ve Webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně této Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.1.1 V případě výpadku Webového rozhraní obchodu či některé jeho části může Prodávající prezentovat Službu Kupujícímu také elektronickou poštou odeslanou na adresu elektronické pošty kupujícího (dále jen „Informativní e-mail“). Informativní e-mail obsahuje prezentaci Služby a další informace včetně:

2.1.1.1 způsobu úhrady kupní ceny služby, údaje o uplatnění Výkonu služby a

2.1.1.2 informace o dodatečných nákladech spojených s Výkonem služby (jsou-li uplatněny).

2.1.2 Platnost informací v Informativním e-mailu je stejná jako ve Webovém rozhraní obchodu. Kupující, který obdržel Informativní e-mail (z důvodu nedostupnosti Webového rozhraní obchodu či některé jeho části), není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o Službě, a to včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za navrácení služby. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. V případě výpadku Webového rozhraní či některé jeho části může Prodávající poskytnout tyto informace také jejich zasláním elektronickou poštou, přičemž platnost informací zaslaných zmíněným způsobem je stejná jako v pŕípadě jejich umístění ve Webovém rozhraní obchodu.

2.3 Webové rozhraní obchodu může obsahovat také informace o dodatečných nákladech spojených s provozem vybraných služeb. Informace o dodatečných nákladech spojených s provozem vybraných služeb jsou uvedené ve Webovém rozhraní obchodu a platí pouze v případech, kdy je to u dané služby uvedeno. V případě výpadku Webového rozhraní či některé jeho části může prodávající poskytnout tyto informace také jejich zasláním elektronickou poštou, přičemž platnost informací zaslaných zmíněným způsobem je stejná jako v pŕípadě jejich umístění ve Webovém rozhraní obchodu.

2.4 Objednání Služby:

2.4.1 Kupující vyplní a odešle na Webovém rozhraní obchodu rezervační formulář (dále souhrnně jen jako „Objednávka“), nebo

2.4.2 Kupující zašle e-mail prodávajícímu na adresu rezervace@questie.cz. Aby Objednávka Kupujícího byla akceptována Prodávajícím, musí objednávkový e-mail obsahovat zejména informace o:

2.4.2.1 způsobu úhrady kupní ceny Služby, údaje o termínu uplatnění Výkonu služby, zvolenou obtížnost hry, počet Hráčů, název týmu, kontaktní údaje (jméno a příjmení, emailová adresa, telefonní číslo Kupujícího) a informace o dodatečných nákladech spojených s výkonem služby, jsou-li uplatněny (dále souhrnně jen jako „Objednávka“). Tyto údaje prodávající potřebuje pro účely správného fungování a průběhu Služby.

2.4.3 Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

2.5 Úhrada Služby:

2.5.1 V hotovosti na posledním stanovišti před ukončením hry Pomocníkovi, nebo

2.5.2 bankovním převodem na účet: 2301252091/2010, vedeným u Fio Banky, a.s. Poznámka pro příjemce: název týmu.

2.5.2.1 Platba na bankovní účet je možná pouze v případě je-li termín Výkonu služby déle než týden od provedení platby.

2.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (například elektronickou poštou či telefonicky).

2.7 Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením potvrzení Objednávky od Prodávajícího na adresu elektronické pošty Kupujícího.

2.8 Storno podmínky:

2.8.1 Zrušení potvrzené Objednávky není možné. Napíše-li však Kupující prodávajícímu v dostatečném předstihu před zamýšleným Výkonem služby, mohou se dohodnout na přesunutí Služby na jiný termín. Tuto žádost může Kupující zaslat na emailovou adresu Prodávajícího rezervace@questie.cz.

2.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.10 Kupující bere na vědomí, že rezervací termínu Výkonu služby si Kupuje jeden Výkon služby pro daný termín.

 

III.
SPOLUPRÁCE S MUZEEM HL. M. PRAHY

3.1 Od 1.2.2018 do 1.2.2019 je oficiálním partnerem služeb spadajících pod značku Questie od firmy Friends Included, s.r.o. příspěvková organizace hl. m. Prahy, Muzeum hl. m. Prahy (dále jen „Muzeum“).

3.2 Spolupráce s Muzeem zahrnuje při výkonu služby pohyb Hráčů v prostorách Hlavní budovy Muzea. Hráči jsou povinni:

3. 2.1 řídit se při pobytu v Hlavní budově Návštěvním řádem Muzea a pokyny osoby pověřené Muzeem tak, aby na sbírkových předmětech umístěných v Hlavní budově nevznikla škoda;

3.2.2 uhradit odstranění případných škod vzniklých na majetku spravovaném Muzeem jejich zapříčiněním.

 

IV.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

4.2 Prodávající je oprávněn k prodeji Služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

4.3 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

4.4 Kupující je povinen před Výkonem služby informovat o těchto Obchodních podmínkách všechny Hráče, kteří se Výkonu služby mají účastnit. Pokud tak neučiní, přebírá na sebe odpovědnost za všechny škody, které během Výkonu služby Hráči způsobí. Prodávající nenese odpovědnost za škody způsobeny Hráči při Výkonu služby.

4.5 Prostředník má právo neumožnit Výkon služby Hráčům, pokud:

4.5.1 se Hráči dostaví k Výkonu služby ovlivněni omamnými látkami;

4.5.2 Prostředník dle vlastního úsudku zhodnotí, že Hráči svým jednáním mohou ohrozit Výkon služby nebo jeho část, nebo způsobit újmu na zdraví, majetku nebo jinou ujmu sobě, jiným účastníkům hry nebo kolemjdoucím;

4.5.3 se Hráči dostaví k výkonu služby s více než 20 minutovým zpožděním.

4.6 V případě, že Prostředník neumožnil Výkon služby Hráčům dle některého z bodů 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3 těchto Obchodních podmínek, má se za to, že Kupující Výkonu službu využil.

 

V.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

5.2 Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

5.3 Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty rezervace@questie.cz, telefon (+420)704542859.

5.4 Odpovědným vedoucím internetového obchodu Questie je Michala Lehotská.

V Praze dne 24. 5. 2018

Velmi se omlouváme, všechny naše hry jsou momentálně pozastavené a neprobíhají. Děkujeme za pochopení. Skrýt